تبلیغات
Ehsan Koopayeh: Pianist,Piano Instructor,Chordologist,POP Music Harmonist,Educator of Music Composition-Harmony and Theory-Ear Training,Singer,Keyboardist,Music Theorist,High-school&University Teacher,Translator,Mathematician,Polymer Industry Engineer - مطالب فروردین 1396
Ehsan Koopayeh: Pianist,Piano Instructor,Chordologist,POP Music Harmonist,Educator of Music Composition-Harmony and Theory-Ear Training,Singer,Keyboardist,Music Theorist,High-school&University Teacher,Translator,Mathematician,Polymer Industry Engineer

Private tuition and I'm just Interested to Teaching and Training

Teaching HARMONY and THEORY, Music Composition by Ehsan H. Koopayeh

پنجشنبه 17 فروردین 1396
###آموزش هارمونی و تئوری (Harmony and Theory:POPular and Jazz Styles)
توسط استاد و مدرس پیانو و کیبورد###


****برای اولین بار در ایران:آشنایی با سیستم بی نظیر و پرکاربرد مبادله مقامی بین مدهای مینور و ماژور (Modal Interchange) و کاربرد آکوردهای عاریه ای یا قرض گرفته شده(Borrowed Chords) در این سیستم-کاربرد دومینانت های فرعی(Secondary Dominants) به عنوان هارمونی کروماتیک(Chromatic Harmony)****
آموزش ابزارهای موسیقایی(Musical Tools):

1-ملودی(melody)؛
2-ریتم(rhythm)؛
3-فواصل(musical intervals)؛
4-گام ها(scales)؛
5-هارمونی و آکوردشناسی(Harmony & chordology).

-شناسایی فواصل و کاربرد آنها در آهنگسازی
-اصول ساخت ملودی بر روی پیانو و ملودی وکال(vocal melody) از طریق شناخت شکل نت ها و فواصل موسیقایی(musical intervals)


-آهنگسازی در ریتم ها و کسرمیزان های(Time signature) آشنا و متداول:

Common time:4/4 meter
Waltz time:3/4 meter
March time:2/4 meter
Compound time:6/8 meter


-آهنگسازی توسط گام های متداول(The traditional Scales):

1-گام ماژور و واریاسیون های آن(Major scale & Variations in the Major melody and harmony)؛

2-گام مینور و واریاسیون های آن(minor scale & Variations in the minor harmony and melody)؛

3- گام پنتاتونیک(pentatonic scale)؛

4- گام محبوب من بلوز(blues scale: my favorite scale)؛

5-گام کاسته(diminished scale).

***هارمونی و اصول ساخت انواع آکوردهای***:

-دو صدایی(Power chords)،
-سه صدایی(Triad chords) ،
چهارصدایی(Quadriad chords) ،
-پنج صدایی(Quintuplet chords) و
توسط فواصل و هارمونیزه کردن ملودی توسط آنها(Harmonization)

-آشنایی،اجرا و کاربرد پلی آکوردها(Poly chords with both hands)

-کاربرد تریادهای پایدار(consonant) ماژور و مینور(Major & minor perfect Chords)؛

-کاربرد تریادهای ناپایدار(dissonant) کاسته(diminished triads) و افزوده(augmented triads) و نحوه وصل هارمونی آنها به تریادهای پایدار ماژور و مینور در آهنگسازی(Connecting harmony of dissonant triad to consonant triad)

- انواع تعلیق(Suspension) و کاربرد آکوردهای محبوب معلق(suspended chords) در سیستم مذکور؛

-کاربرد آکوردهای کوادریاد هفتم(seventh chords) در آهنگسازی بویژه در گام بلوز و پنتاتونیک؛

-واریاسیون شناسی در اقسام آکوردهای کوادریاد( 4صدایی) ششم و هفتم(Sixth and seventh chords) و کاربرد آنها در آهنگسازی درسبک موسیقی جز و بلوز( Variations on the Jazz chord Progressions)

-کاربرد آکوردهای کوادریاد ششم و نهم در آهنگسازی(Sixth chords & Add- ninth Chords)؛

-کاربرد آکوردهای کوادریاد هفتم کاسته(Diminished seventh Chords) و هفتم نیمه کاسته(Semi-diminished seventh chords) درهارمونی عبوری نت های ملودی(Passing Harmony)؛

-کاربرد آکوردهای کروماتیک در سیستم دیاتونیکی گام ها(chromatic chords)؛

و کاربرد بسیاری از آکوردهای تریاد(Triads) و کوادریاد(Quadriads) استاندارد(Standard chords) و غیر استاندارد(Non-standard chords).

-مدولاسیون پیشرفته(Modulation) و کاربرد آکوردهای واسطه(Pivot Chords)


@توجه:ریفرنس اصلی آموزش کتاب Piano for Dummies-3rd edirion 2014 by Adam Perlmutter کتاب هارمونی و تئوری(Harmony and Theory by Keith Wyatt & Carl Schroeder)،کتاب Music Theory for Dummies 3rd edition by Michael Pilhofer & Holly Day ،کتاب Ear Training for the Contemporary Musician by Keith Wyatt،کتاب Jazz Piano Standard for Dummies by Adam Perlmutter،کتاب Blues for Dummies by Cub Koda,Lonnie Brooks and Wayne Baker Brooks،کتاب Jazz for Dummies by Dirk Sutro ،کتاب Music Composition for Dummies by Scott Jarrett & Holly Day و عملی کتابPiano Exercises for Dummies  by David Pearl و کتاب تمرین تقویت 5 انگشت و تالیف Aloys schmitt می باشد.@


با 27 سال سابقه نوازندگی پیانو و کیبورد-احسان حاجی زاده پیانیست

Mobile Phone:+989167654800

Whatsapp,Telegram and Imo:+989167654800

Public E-mail:Koopayeh.ehsan1991@gmail.com

Private E-mail: ehsankoopayeh@gmail.com


Tutoring PIANO&KEYBOARD's THEORY of HARMONY by Ehsan H.Koopayeh

پنجشنبه 17 فروردین 1396

 


Specialized and Dedicated Tutoring Piano & Keyboard
 
POP(Popular),Rock n Roll,Soul,Country, Romantic, and Jazz Styles-

By the teacher and Piano&Keyboard master in Iran***


Piano&Keyboard's THEORY Of HARMONY


I)Preparing to  Play Piano & Keyboard


II)Meeting the Piano&Keyboard Family


II)Meeting the Eighty-Eight Keys of Piano ,Three Pedals,Ten Fingers and Two Feet


III) Learning and Reading Music Notation

The Staff-
kinds of The Clefs-
The Grand Staff-
Ledger Lines-
above & below an Octave-
The Beats,Measures and measuring the Beat Using Tempo-
Bar(Bar Lines & Spaces)-
Kinds of Basic Note Values,Rests,Whole and Half Steps-
Rhythms and Kinds of Time Signatures(4/4,3/4,2/4,6/8 and etc)-


IV)Changing the Rhythms and Beats

Adding Time to Notes Using the Ties and Dots-

a)Linking Notes Using the Ties
b)Extending notes using DotsMeeting & Playing the Offbeat Rhythms-


a)Triplets offbeats Rhythms
b)Swing & Shuffle offbeats Rhythms

VI)How to Playing a Melody

Fingering Process and Positions(C & G Positions)-
Shifting Positions during playing melody-
Crossing-Overs and Passing-Unders great Tricks-VII) learning & Meeting to the Musical Intervals: As ***The Building Blocks of Harmony***,Kinds of Musical Intervals and playing Intervals on the Piano&Keyboard

a) Meeting and Description of the Quantity and Quality in Musical Intervals
b) Meeting to the Melodic and Harmonic Intervals and Playing on the Piano&Keyboard
c) Application and Adding Intervals to Melody Lines
d)Applying the Musical Intervals for Scale-Building & Chord-Building

VIII)Scaling,Scales, Scalewise by Right Hand and Left Hand
 Variations on the scales, introducing and Meeting to the Pentatonic scales and The Blues scales

(
step-by-step Tutorials and the Structure Formulas of Scales-Full version)

a)Understanding and Exercising Major and minor Scales
b)Exploring the minor Variations


The Natural minor Scales-
The Harmonic minor Scales-
The Melodic minor Scales-

c)Exploring the Major Variations


The Natural Major Scales-
The Harmonic Major Scales-
The Melodic Major Scales-d)Meeting to The Relative and Parallel Scales


Relative & Parallel Major Scales-
Relative and Parallel minor Scales-
Parallel and Relative Pentatonic Scales-
Parallel & Relative Blues Scales-
Primary and Secondary Relative Scales-


e)Meeting to The Blues Scales and Applying in POP Music


Major and minor Blues scales-
Parallel & Relative minor Blues Scales-
Relative and Parallel Major Blues Scales-


f)Meeting The Pentatonic Scales and Applying in POPular Music


 minor and Major Pentatonic Scales-
Parallel & Relative minor Pentatonic Scales-
Relative and Parallel Major Pentatonic Scales-


g) Using and Applying the Scales for Composing Music
 

IX)Anatomy, Levels and Understanding Keys and  Circle of 5ths


a) Meeting,Reading and Using Tonality or Keys to Play Music and Applying for Modulation to a New Key
b) Reading and Using The Key Signatures with Sharps & Flats
c) Meeting to The Relative Keys
d) Meeting to The Parallel Keys
e) Meeting to Primary and Secondary Relative Keys
f) Meeting to Home Key and its importance in Music and ModulationX) Modality-Modes and Mixed-modes on the Piano&Keyboard
XI)Anatomy of Chords And CHORD-Building


 
Introduction to CHORDOLOGY    Phrase and Science and Applying in Musical Harmony(Appropirative)


Accurating and Completing
HARMONY & CHORDOLOGY-full version, and Meeting to all kinds of chords and Chords Inversions and How to Play Them- XII)Chord progressions and Cadences in minor and Major Scales and their variants (Theoretical or Natural, Harmonic, Melodic minor & Major scale) - Pentatonic Scale and Step Blues blues scale


XIII) The Full knowledge of a student with a variety of chords

a)Dual Chords (i.e. Power Chords): is created Two Tones
b)Triad Chords(Triads): is maked Three tones
c)Quadriad Chords(Quadriads): is formed Four Tones
d)Quintuple Chords: is formed Five Tones
e)Compound Chords and Variety (Changes) in Altered Chords - Making and Formulating them and their Application in Music Styles Different


f)Music Styles:                                                                                                       Popular-
Jazz-
The Blues-
Country-
Soul-
Romance(Romantic)-
Rock & Roll and etc-
Triads:                                                                                                                 minor triads-
Major triads-
augmented triads-
diminished triads-
flat five Major triads (b5 chords)-
 suspended chords- Feeling: Waiting for Resolution * no triad theoreticly-
Quadriads:                                                                                                        seventh chords-
 (add9th) ninth or second (add2) chords-
sixth chords-
diminished seventh chords-
half diminished seventh chords-
7th flat five Major chords-
-7th suspended chords-
add2 seventh chords-
add9 suspended chords-
  and etc-


Quintuple chords:                                                                                                       Ninth chords-7/9 chords-6/9 chords-6/7 chords and etc


XIV) Introduction to Modulation and the role of Pivot chords in Modulating


XV) Sound synchronizing chords and melodies on Playing Process of The Piano and Keyboard


XVI) Music Notating and Accurate Chord-discovering of all types of Western and Eastern songs based on requested by the student for Practical(Exercises) instructionXVII) Providing a variety of Fingering Locations (Crossing Overs and Passing Unders) of the Left Hand(L.H.) and Right Hand (R.H.),Isolating and Exercising Fingers & Jumping to balance the mind and 
Five Fingers: L.H. & R.H. hands
XVIII) Meeting and Playing "Arpeggio" & Accompaniment Patterns as to Left Hand


a) Three-Notes Patterns
b) Four(Quarter)-Notes Patterns
c) Five-Notes Patterns
d) Six-Notes Patterns
e) Eight-Notes Patterns


XIX) Dressing UP Music


a) Dynamics & Playing Dynamically
b) Articulating,The Power of Articulation and Kinds of Articulation

Staccato-
Tenuto-
Accent-
Accent(Housetop)-
Accent with Tenuto-
Accent with Staccato-

c) Controlling the Tempo
d) Using The Damper Pedal of Piano
e) Meeting the Grace Notes and How to Play Them


Trills and Trilling-
Glissandos(Gliss)-
Trembling and Tremolos-

 XX) Voice typing and tuning as well as tune the singer's voice with the track stepTheoretical Educational Sources


  Harmony and Theory by Keith Wyatt & Carl Schroeder-


 Piano for Dummies-3rd edition by Blake Neely 2014 Rivised by Adam Perlmutter-

Music Theory for Dummies 3rd edition 2007 by Michael Pilhofer & Holly Day-

 Ear Training for Contemporary Musician by Keith Wyatt,Carl Schroeder & Joe Elliott-

Jazz Piano Standard for Dummies by Adam Perlmutter-
 
Blues for Dummies by Cub Koda, Lonnie Brooks and Wayne Baker-

  Jazz for Dummies by Dirk Sutro-

  Music Composition for Dummies by Scott Jarrett & Holly Day-

Songwriting For Dummies by Cathy Lynn,Dave Austin and Jim Peterik-Tutor and Instructor: Ehsan H. KoopayehContacts

Mobile Phone:+989167654800

Whatsapp,Telegram and Imo:+989167654800

Public E-mail:Koopayeh.ehsan1991@gmail.com

Private E-mail: ehsankoopayeh@gmail.com
فهرست وبلاگ
آرشیو
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها
اَبر برچسبها